Rádi si uděláme čas na váš případ.

+420 737 965 626 info@kastnerpies.cz CZ EN

Inspekce úřadů v praxi: co byste měli vědět?

Společnosti se nezřídka stávají předmětem různých typů inspekcí a kontrol, z nichž každá má vlastní soubor předpisů a postupů – od kontrol Státního ústavu pro kontrolu léčiv (https://www.sukl.cz/farmaceuticky-prumysl/kontrolni-cinnost), inspekcí práce, kontrol GDPR Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo dawn raidy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) – https://uohs.gov.cz/cs/pristup-k-dopravni-infrastrukture/vyrocni-zpravy-a-kontrolni-cinnost.html. Není však běžnou praxí, aby věděly, co v takových případech dělat a jak postupovat. Pro vyhnutí se potenciálním rizikům a stresovým situacím, k nimž může v důsledku neznalosti práv a povinností inspektorů či dokonce kontrolované společnosti dojít, jsme proto připravili krátké shrnutí.

Státní úřad inspekce práce je oprávněn kontrolovat dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů, Státní ústav pro kontrolu léčiv naopak vykonává dozor v oblastech správné výrobní, laboratorní a klinické praxe, zařízení transfuzní služby a lidských tkání a buněk. Ať už k inspekci vedl podnět či samotné zjištění v rámci běžné činnosti kontrolního orgánu může kontrolní orgán ještě před zahájením kontroly provést předběžné úkony k posouzení její nezbytnosti a rozsahu.

Inspekce je zahájena předložením pověření inspektora (kontrolovaný subjekt má bezpodmínečné právo žádat, aby mu byl průkaz předložen, neučinil-li tak inspektor sám), po němž následuje doručení oznámení o kontrole. Inspektoři jsou oprávněni zejména požadovat zajištění vstupu do prostor kontrolovaného subjektu a prokázání totožnosti přítomných osob, vyslýchat zaměstnance, nahlížet do interních dokumentů a systémů, činit si z nich kopie apod.

Po ukončení inspekce inspektoři zpracují svá zjištění do protokolu, s nímž má kontrolovaný subjekt právo být seznámen. V případě zjištěných nedostatků jsou kontrolní orgány oprávněny navrhnout či přikázat opatření k nápravě takových zjištěných nedostatků. Proti protokolu můžete podat námitky. To je zásadní, protože protokol může být podklad pro možné navazující sankce.

Procházení procesem inspekce může být stresující, nicméně ve vás nemusí nutně vyvolat paniku. Připravenostplná spolupráce s inspektory mohou pomoci zmírnit rizika a zajistit hladký průběh inspekce. Tomu může napomoct například preventivní školení či interní směrnice, obsahující stručný a srozumitelný popis jednotlivých kroků, včetně rozvržení rolí, které by měli jednotliví zaměstnanci v průběhu inspekce vykonávat. Nezapomínejte na to, že každá kontrola se musí provádět podle práva, odborná právní pomoc interního nebo externího právníka je zásadní.

Naše kancelář je připravena Vám při kontrolách a inspekcích pomoci a nabízí poradenství a podporu v každé fázi.

Další podobné články

Další články z blogu

Sledujte své právníky na sítích