Rádi si uděláme čas na váš případ.

+420 737 965 626 info@kastnerpies.cz CZ EN

Novinky pravidel agentur práce a dopad na nelegálního zaměstnávání

Začátkem roku nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, kterým došlo ke změně definice nelegálního zaměstnávání a zpřísnění podmínek provozování agentury práce. Obě problematiky spolu velmi úzce souvisí. Inspekce práce dlouhodobě avizuje, že bude postihovat výkon práce v tzv. švarcsystému, a to včetně zastřeného zprostředkování zaměstnání. Co se změnilo od 1. ledna 2024 v oblasti agenturního zaměstnávání a nelegální práce?

Orgán, který vydává povolení ke zprostředkování zaměstnání

Doposud vydávalo povolení po splnění podmínek generální ředitelství Úřadu práce, nicméně od letošního roku spadá tato kompetence pod Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Výše kauce

Pro získání licence k provozování agentury práce je třeba složit kauci. Ta je od letošního roku dvojnásobná – z 500 000 Kč vzrostla na 1 000 000 Kč. Změna se aplikuje i na stávající agentury, které měly v přechodné lhůtě do konce března povinnost rozdíl ve výši kauce uhradit.

Zpřísnění podmínek pro zisk povolení

  • Bezdlužnost

Mezi jednu z podmínek pro zisk povolení byla nově zařazena i bezdlužnost. Za bezdlužnou je považována taková osoba, která nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční a Celní správy ČR, na pojistném a na penále za všeobecné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení či příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Podmínku bezdlužnosti musí být splněna při podání žádosti i po celou dobu trvání povolení.

  • Žádné přestupky v posledních 3 letech

Žadateli nově nebude uděleno povolení, pokud mu v posledních 3 letech byla uložena pokuta za přestupek, který by představoval důvod pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Mezi tyto přestupky patří zprostředkování zaměstnání v rozporu s povolením, umožnění výkonu nelegální práce, zastřené zprostředkování zaměstnání, porušení zákazu diskriminace a zákazu rovného zacházení a opakované neposkytnutí součinnosti při kontrole.

  • Odpovědný zástupce

Odpovědným zástupcem je osoba, která garantuje, že agentura splňuje odborné předpoklady pro zprostředkování zaměstnání. Podmínky týkající se požadované úrovně a délky praxe byly zpřísněny a vyhledání odpovědného zástupce tak může být nyní pro agentury komplikovanější.

Redefinice nelegální práce

Doposud vycházela definice nelegální práce především z rozhodnutí soudů. Na základě judikatury bylo dovozeno, že závislá práce vyžaduje soustavnost, a tudíž i kontroly nelegální práce musely tento prvek prokazovat. Právě tento bod bylo při kontrolách inspekce práce nejnáročnější prokázat. Tuto problematiku adresoval zákonodárce tak, že nyní definice nelegální práce v zákoně o zaměstnanosti obsahuje dovětek, že pro posouzení toho, zda se jedná o nelegální práci, není podstatná délka výkonu této práce.

Při kontrolách ze strany inspekce práce na pracovištích tak již nepostačí argumentace – „pracovní smlouva se zrovna tiskne, jsem tady dnes první den“. Nově postačí, že daná osoba vykonává práci, která má znaky závislé práce a je konána mimo pracovněprávní vztah.

Pokud byste k měli k švarcsystému jakékoliv otázky, případně hledali radu při kontrole inspekce práce, kdykoliv se na nás obraťte.

Veronika Rožnovská | AK Kastner & Pieš

Mgr. Bc. Veronika Rožnovská advokátka

Další podobné články

Vyplacení bonusu bývalým zaměstnancům

Nejvyšší soud ČR znovu posuzoval otázku nároků bývalých zaměstnanců na výplatu bonusů. Soud potvrdil, že zaměstnavatel má právo sám stanovit podmínky výplaty bonusů,…

Další články z blogu

Sledujte své právníky na sítích