Rádi si uděláme čas na váš případ.

+420 737 965 626 info@kastnerpies.cz CZ EN

Novinky pravidel agentur práce a dopad na nelegálního zaměstnávání

Začátkem roku nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, kterým došlo ke změně definice nelegálního zaměstnávání a zpřísnění podmínek provozování agentury práce. Obě problematiky spolu velmi úzce souvisí. Inspekce práce dlouhodobě avizuje, že bude postihovat výkon práce v tzv. švarcsystému, a to včetně zastřeného zprostředkování zaměstnání. Co se změnilo od 1. ledna 2024 v oblasti agenturního zaměstnávání a nelegální práce?

Orgán, který vydává povolení ke zprostředkování zaměstnání

Doposud vydávalo povolení po splnění podmínek generální ředitelství Úřadu práce, nicméně od letošního roku spadá tato kompetence pod Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Výše kauce

Pro získání licence k provozování agentury práce je třeba složit kauci. Ta je od letošního roku dvojnásobná – z 500 000 Kč vzrostla na 1 000 000 Kč. Změna se aplikuje i na stávající agentury, které měly v přechodné lhůtě do konce března povinnost rozdíl ve výši kauce uhradit.

Zpřísnění podmínek pro zisk povolení

  • Bezdlužnost

Mezi jednu z podmínek pro zisk povolení byla nově zařazena i bezdlužnost. Za bezdlužnou je považována taková osoba, která nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční a Celní správy ČR, na pojistném a na penále za všeobecné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení či příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Podmínku bezdlužnosti musí být splněna při podání žádosti i po celou dobu trvání povolení.

  • Žádné přestupky v posledních 3 letech

Žadateli nově nebude uděleno povolení, pokud mu v posledních 3 letech byla uložena pokuta za přestupek, který by představoval důvod pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Mezi tyto přestupky patří zprostředkování zaměstnání v rozporu s povolením, umožnění výkonu nelegální práce, zastřené zprostředkování zaměstnání, porušení zákazu diskriminace a zákazu rovného zacházení a opakované neposkytnutí součinnosti při kontrole.

  • Odpovědný zástupce

Odpovědným zástupcem je osoba, která garantuje, že agentura splňuje odborné předpoklady pro zprostředkování zaměstnání. Podmínky týkající se požadované úrovně a délky praxe byly zpřísněny a vyhledání odpovědného zástupce tak může být nyní pro agentury komplikovanější.

Redefinice nelegální práce

Doposud vycházela definice nelegální práce především z rozhodnutí soudů. Na základě judikatury bylo dovozeno, že závislá práce vyžaduje soustavnost, a tudíž i kontroly nelegální práce musely tento prvek prokazovat. Právě tento bod bylo při kontrolách inspekce práce nejnáročnější prokázat. Tuto problematiku adresoval zákonodárce tak, že nyní definice nelegální práce v zákoně o zaměstnanosti obsahuje dovětek, že pro posouzení toho, zda se jedná o nelegální práci, není podstatná délka výkonu této práce.

Při kontrolách ze strany inspekce práce na pracovištích tak již nepostačí argumentace – „pracovní smlouva se zrovna tiskne, jsem tady dnes první den“. Nově postačí, že daná osoba vykonává práci, která má znaky závislé práce a je konána mimo pracovněprávní vztah.

Pokud byste k měli k švarcsystému jakékoliv otázky, případně hledali radu při kontrole inspekce práce, kdykoliv se na nás obraťte.

Veronika Rožnovská | AK Kastner & Pieš

Mgr. Bc. Veronika Rožnovská advokátka

Další podobné články

Dohody o nepřetahování zaměstnanců

Rádi bychom Vás upozornili na stále se více do popředí dostávající no-poaching dohody neboli dohody o nepřetahování zaměstnanců, které jsou z pohledu ochrany hospodářské…

Další články z blogu

Sledujte své právníky na sítích